Co można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Przedsiębiorcy mogą pomniejszać kwotę należnego podatku dochodowego o koszty uzyskania przychodu – w ten sposób zmniejsza się podstawa podlegająca opodatkowaniu stawką zależną od wybranej formy rozliczeń. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczamy wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem firmy i osiąganiem zysków. Co prawda przepisy nie definiują dokładnie jakie wydatki podlegają odliczeniu, ale wskazują na ogólny katalog. Odliczyć można:

  • Wydatki na reprezentację
  • Część odsetkową rat i pożyczek
  • Odsetki naliczone z tytułu nieterminowych wpłat podatków
  • Odpisy amortyzacyjne związane z utrzymywaniem samochodu, w tym ubezpieczenia AC

Wart podkreślenia jest fakt, że wydatki muszą być ściśle powiązane z profilem prowadzonej działalności i muszą mieć uzasadnienie, czyli wpływać na wielkość osiąganych przychodów. Jeśli nie zachodzi związek pomiędzy poniesionymi kosztami a zyskiem, to należy go wskazać. Nasze biuro rachunkowe zajmuje się prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów, w których ewidencjonowane są wszystkie wydatki kwalifikowane jako koszty.

Kiedy wydatki mogą zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodu?

Warunkiem rozliczenia kosztów jest ich udokumentowanie – przedsiębiorca musi udowodnić na podstawie dokumentów handlowych, że wydatek rzeczywiście został poniesiony. Ponadto wskazane koszty nie mogą być wyłączone na mocy obowiązujących ustaw z listy kosztów, jakie mogą obniżać podstawę podatku dochodowego. Niektóre wydatki wymagają dodatkowego udokumentowania – mowa na przykład o użytkowaniu prywatnego auta do celów służbowych. W tym przypadku wymagane jest prowadzenie kilometrówki. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć między innymi wyposażenie biura, kursy i szkolenia oraz internet.


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo